Во рамки на проектот К229 Erasmus + ” RESPE.CT: RESPonsiblE eduCaTion against violence”,се одржаа повеќе работилници, по повод Четвртата мобилност
Во Италија во Виџиано. Работилниците се под менторство на Верче Петрова и Анета Петковска.