10 мај – Светски ден на птиците и дрвјата дневен престој одделенски наставник Блерта Алиу
(е-училница)