10 мај – Светски ден на птиците и дрвјата прво одделение
Adem Alil одделенски наставник
(е-училница)