15-Maj Меѓународен ден на семејството (признаен од ООН)
Магдица Пеева одделенски наставник во второ одделение (е-училница)