21 Март –Меѓународен ден на лицата со Даунов синдром

Промените ги правиме тимски преку едуцирање на најмладите. Асистентките заедно со специјалниот едукатор и рехабилитатор изработија едукативни материјали кои ќе им помогнат на учениците на полесен пат да ги совладаат наставните содржини.

Секој ден да бидеме поддршка и преку игра да ги социјализираме учениците.

21 Marsi – Dita botërore e fëmijëve me Sindromin Down.
Ndryshimet i bëjmë si ekip duke i edukuar të vegjlit.
Asistentët së bashku me edukatoren speciale dhe rehabilituese punuan materiale edukative që do t’i ndihmojnë nxënësit të përvetësojnë më lehtë përmbajtjet mësimore.
Të jemi përkrahës çdo ditë dhe të socializojmë nxënësit përmes lojës.

Изработиле:
Бернанда Мустафоска
Азра Сали