На четвртиот ден од обуката Еразмус + беше истакната важноста да се работи под параметрите на DigComp и EntreComp и се креираа мулти-методолошки проекти.
Учесниците на обуката беа во поделени во три групи и работеа на идентификување и управување со предизвиците поврзани со програмирање и креираа проекти за своите училишта.