3Д ПИРАМИДА НА ЗДРАВА ИСХРАНА

Изработка од учениците кои беа вклучени во проектот ,,Јакнење на мултиетничката соработка во општините ,,имплементиран од МЦГО, а поддржан од Детската фондација Песталоци.

Наставници ментори: Силвана Урџанис, Саниа Качар, Назмије Бела, Димко Спироски