Врз основа на член 75 од Статутот на ООУ “Живко Брајковски” – Бутел, Скопје, директорот објавува барање за прибирање понуди за набавка на услуги.

ООУ “Живко Брајковски” – Бутел, Скопје има потреба од понуди за Фотографирање на учениците од I-IX одделение и изработка на алманах за учениците од IX одделение.

Понудата треба да ги содржи следните поодатоци:

  • Име и адреса на понудувачот
  • Поединечна цена за секоја извршена услуга

Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот.

Крајниот рок за прием на понудите е 5 дена од денот на објавувањето на барањето.