7 април ден на здравјето
Фатиме Алии одделенски наставник во ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)