7 – ми Интернационален Симпозиум за директори “Министерот зборува ” 5-8.12.2019