26.8 C
Skopje
21.09.2023
Почетна Огласи

Огласи

Одлука за потреба за фотографирање на учениците

Се утрврдува потреба од фотографирање на учениците од I до IX одд и изработка на фото-алманах за учениците од IX одд. Постапката ќе...

Одлука за организирање на постапка за избор на агенција за осигурување на учениците

Се утврдува потеба за осигурување на чениците од I-IX одд. Постапката ќе се реализира со доставување на најмалку 3 понуди Финансиски средства ќе...

Барање понуди за фотографирање на ученици 2021

Врз основа на одлуката за потреба од фотографирање на ученици бр. 02-362/1 од 05.11.2020 година, директорот на ООУ "Живко Брајковски" - Бутел, Скопје, објавува...

Барање понуди за осигурување на ученици 2021

Врз основа на одлуката за потреба од осигурување на ученици бр. 02-289/2 од 10.09.2021 година, директорот на ООУ "Живко Брајковски" - Бутел, Скопје, објавува...

Конкурс за избор на првенец на генерација за учебната 2020/2021

Конкурс за избор на првенец на генерација за учебната 2020/2021 (МК) Конкурс за избор на првенец на генерација за учебната 2020/2021 (АЛБ)

Барање понуди за фотографирање на ученици 2020

Врз основа на одлуката за потреба од фотографирање на ученици бр. 02-286/1 од 19.10.2020 година, директорот на ООУ "Живко Брајковски" - Бутел, Скопје, објавува...

Барање понуди за осигурување на ученици 2020

Врз основа на одлуката за потреба од осигурување на ученици бр. 02-287/1 од 19.10.2020 година, директорот на ООУ "Живко Брајковски" - Бутел, Скопје, директорот...

Барање понуди за фотографирање на ученици

Врз основа на член 75 од Статутот на ООУ "Живко Брајковски" - Бутел, Скопје, директорот објавува барање за прибирање понуди за набавка на услуги. ООУ...

Барање понуди за осигурување на ученици

Врз основа на член 75 од Статутот на ООУ "Живко Брајковски" - Бутел, Скопје, директорот објавува барање за прибирање понуди за набавка на услуги. ООУ...

Барање понуди за осигурување на вработени

Врз основа на член 75 од Статутот на ООУ "Живко Брајковски" - Бутел, Скопје, директорот објавува барање за прибирање понуди за набавка на услуги. ООУ...