Skip to content

Uncategorized

По повод претстојниот Христијански празник „Велигден” се одржа работилница, во р…

По повод претстојниот Христијански празник „Велигден” се одржа работилница, во рамки на Математичка секција – Математиката – нејзиното шаренило и нејзината сестрана примена – Учење… Read More »По повод претстојниот Христијански празник „Велигден” се одржа работилница, во р…

Група ученици со наставници, во периодот од 22 до 27.05.2022 година, заедно со у…

Група ученици со наставници, во периодот од 22 до 27.05.2022 година, заедно со ученици и наставници од Полска, Португалија и Италија, во Муртоса – Португалија… Read More »Група ученици со наставници, во периодот од 22 до 27.05.2022 година, заедно со у…

ПРОЕКТ ,, Мултиетничка меѓукултурана соработка,,…

ПРОЕКТ ,, Мултиетничка меѓукултурана соработка,, Тема:,, Албанска култура,обичаи и носија,, Изработи: Шпетиме Алији Projekt “Bashkëpunim shumetnik ndërkombëtar” Tribunë publike “Laramania kulturore – faktori i zhvillimit”… Read More »ПРОЕКТ ,, Мултиетничка меѓукултурана соработка,,…

На часовите по историја и општество учиме дека треба да го чуваме и негуваме наш…

На часовите по историја и општество учиме дека треба да го чуваме и негуваме нашето минато и придобивките од него. Затоа бевме да ги видиме… Read More »На часовите по историја и општество учиме дека треба да го чуваме и негуваме наш…

На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одр…

На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одржа регионален натпревар по англиски јазик за основните училишта на кој учениците Беис… Read More »На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одр…

На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одр…

На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одржа регионален натпревар по англиски јазик за основните училишта на кој ученичката Софија… Read More »На ден 7.05.2022 во училиштето “ООУ Круме Кепески” Кисела Вода, Скопје, се одр…