Национална платформа за е-настава, разработка на методски единици преку видео лекции.
Магдица Пеева одделенски наставник во
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)