III-1
Македонски јазик
Пишување реченици и цртаме на тема “Есен во мојот крај”
Александра Гулевска одделенски наставник