Kоординативна средба на наставници по граѓанско образование во БРО
Во рамките на активностите поврзани со новиот концепт за Граѓанско образование во БРО се одржа средба за поттикнување и зајакнување на демократската клима во училиштата, со цел да се промовира ученичкото учество и ученичките иницијативи за преземање на активности за позитивна промена на ниво на училиште и заедницата.