Маја Шалиќ наставник по музичко образование подготви видео лекција за потребите на платформата кој се изготвува од страна на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ. (е-училница)

MUZICKO1.wmv