Во интерес на учениците секој наставник на свој начин се труди како да го продолжи наствниот процес со помош на интернет технологија. Верче Петрова наставник по математика и физика.