Во рамки на проектот:
For a Better World, Renewable Energy – eTwinning Project, ученикот Иван Христов од IX-1 , преку видео објаснува за Хидроенергија во Нашата држава,
под менторство на наставничката Верче Петрова
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SKpIEMHako0&t=3s&ab_channel=VercePetrova&fbclid=IwAR3g6nx32iElze44hVttz4TJ8LUgNw9KfY0rzzlQPZah-NDVEuLoWwhnfQ0