https://youtu.be/jV4Rd-VzqxM
Национална платформа за е-настава, разработка на методски единици преку видео лекции.
Александра Тумбевска наставник по англиски јазик во
ООУ„Живко Брајковски“Бутел,Скопје (е-училница)

VIII Одделение – Англиски – Proposition of time