Улогата на културниот живот во општината – Наставен час по општество за четврто одделение снимен од одделенската наставничка Мирфетка Јашароска.
Национална платформа EDUINO (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1736030863203000″”][fb_vid id=”1736030863203000″]