Граѓанско образование за VIII одделение Тема – Улогата на граѓанинот во општеството
Зоран Аврамовски наставник по историја и граѓанско образование
Национална платформа EDUINO (е-училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1736133949859358″”][fb_vid id=”1736133949859358″]