Учениците од 4-2 одд твореа за Св. Кирил и Методиј одделенски наставник Мирфетка Јашароска (е- училница)

[fb_vid id=”photo_id”:”1739630502843036″”][fb_vid id=”1739630502843036″]