Стручната слижба во нашето училиште ја сочинуваат:

  • Блеринда Мустафоска – Специјален едукатор и рехабиликатор
  • Андријана Јовановска – Психолог
  • Азра Сали – Педагог