2023 година

Завршни сметки

  Биланс на состојба за сметка – 787


  Посебни податоци за сметка – 787


  Приходи и расходи за сметка – 787


  Структура на приходи за сметка – 787


  Биланс на состојба за сметка – 903


  Даночен биланс за сметка – 903


  Посебни податоци за сметка – 903


  Приходи и расходи за сметка – 903


  Структура на приходи за сметка – 903


  Биланс на состојба за сметка – 785 Донаторска


  Посебни податоци за сметка – 785 Донаторска


  Приходи и расходи за сметка – 785 Донаторска


  Структура на приходи за сметка – 785 Донаторска


  Биланс на состојба за сметка – 603


  Посебни податоци за сметка – 603


  Приходи и расходи за сметка – 603


  Структура на приходи за сметка – 603

2022 година

Завршни сметки
  Биланс на состојба за сметка – 787


  Посебни податоци за сметка – 787


  Приходи и расходи за сметка – 787


  Структура на приходи за сметка – 787


  Биланс на состојба за сметка – 903


  Даночен биланс за сметка – 903


  Посебни податоци за сметка – 903


  Приходи и расходи за сметка – 903


  Структура на приходи за сметка – 903


  Биланс на состојба за сметка – 785 Донаторска


  Посебни податоци за сметка – 785 Донаторска


  Приходи и расходи за сметка – 785 Донаторска


  Структура на приходи за сметка – 785 Донаторска


  Биланс на состојба за сметка – 603


  Посебни податоци за сметка – 603


  Приходи и расходи за сметка – 603


  Структура на приходи за сметка – 603


2021 година

Завршни сметки
  Биланс на состојба за сметка – 787
  Даночен биланс за сметка – 787
  Посебни податоци за сметка – 787
  Приходи и расходи за сметка – 787
  Структура на приходи за сметка – 787
  Биланс на состојба за сметка – 903
  Даночен биланс за сметка – 903
  Посебни податоци за сметка – 903
  Приходи и расходи за сметка – 903
  Структура на приходи за сметка – 903
  Биланс на состојба за сметка – 603
  Даночен биланс за сметка – 603
  Посебни податоци за сметка – 603
  Приходи и расходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 603
  Биланс на состојба за сметка – 785 Донаторска
  Даночен биланс за сметка – 785 Донаторска
  Посебни податоци за сметка – 785 Донаторска
  Приходи и расходи за сметка – 785 Донаторска
  Даночен биланс


2020 година

Завршни сметки
 Приходи и расходи за сметка – 787
  Биланс на состојба за сметка – 787
  Приходи и расходи за сметка – 903
  Биланс на состојба за сметка – 903
  Приходи и расходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 903
  Структура на приходи за сметка – 787

Завршни сметки
 Приходи и расходи за сметка – 787
  Биланс на состојба за сметка – 787
  Приходи и расходи за сметка – 903
  Биланс на состојба за сметка – 903
  Приходи и расходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 603
  Структура на приходи за сметка – 903
  Структура на приходи за сметка – 787