Изјава за мисија:

Училиштето постои за да им обезбеди квалитетно знаење и воспитување на учениците, а на вработените пријатна атмосфера за работа, односно демократска средина во која учеството се охрабрува, мислењето и изразувањето можат да бидат отворени, средина каде што има отвореност и праведност.
М- Мултикултурна средина
И- Истражување
С- Соработка меѓу ученици, наставници и родители
И- Идеи за унапредување во образованието
Ј- Јадро на знаењето
А- Автентичност во работата

Изјава за визија:

Секогаш ќе бидеме во чекор со времето.
В- Верба во нашите ученици
И- Иновативност во наставата
З- Знаење за денес и утре
И- Инвестирање во правилен развој на учениците
Ј- Јакнење на меѓусебна доверба
А- Амбиент кој отсликува позитивна меѓуетничка клима