Home

Училиштето постои за да им обезбеди квалитетно знаење и воспитување на учениците, а на вработените пријатна атмосфера за работа, односно демократска средина во која учеството се охрабрува, мислењето и изразувањето можат да бидат отворени, средина каде што има отвореност и праведност.